Δραστηριότητε  L’association se donne comme devoir de tenir au courant de ses actions tous les sympathisants dispersés dans le monde en particulier grâce à cette page consacrée à son actualité. Vous trouverez ici: - la date des réunions de travail du bureau; - le bulletin "Les nouvelles du chat sauvage de Pétali", dans lequel seront présentées les actions en cours; - les événements (expositions, publications, etc.).

1 Ιανουαρίου 2022

31 Οκτωβρίου 2021

> Σύνδεσμος προς την παρουσίαση
Κομμάτια γῆς Παρουσίαση μιᾶς μικρῆς ἐπιλογῆς χρωματικῶν δοκιμῶν πάνω σὲ σανίδα, μέρος τῆς ἐκτεταμένης ἔρευνας τοῦ Πέρη Ἱερεμιάδη ἀπὸ τὸ 1979, ἡ ὁποία καὶ σηματοδότησε μιὰ ἀποφασιστικὴ καμπὴ στὴν καλλιτεχνική του διαδρομή. Τούτη ἡ «ἀπόλυτα ἐλεύθερη καὶ σὲ βάθος ἀναζήτηση τοῦ χρώματος» ἀνταποκρίνεται ἄραγε στὴν ἔρευνα ποὺ ἐπιθυμοῦσε κι εὐχόταν ὁ Περικλὴς Γιαννόπουλος τὸ 1903 προκειμένου νὰ ἐξελιχθεῖ καὶ νὰ ἀναδειχθεῖ ἡ «Ἑλληνικὴ Αἰσθητικὴ τοῦ Χρώματος»;* Ὁ Πέρης Ἱερεμιάδης ἐξερευνώντας τὸ χρῶμα κρατᾶ σημειώσεις πού, πρὸς τὸ παρόν, εἶναι βυθισμένες στὴ σιωπή. Σαφῶς γαλουχημένος μὲ τὰ διδάγματα καὶ τοὺς προβληματισμοὺς τῶν προδρόμων του, ὁ ζωγράφος διερευνᾶ τὴν ἀρχαία ὁδὸ τῆς τετραχρωμίας μέσα ἀπὸ μιὰ στοχαστικὰ πραγματωμένη μείξη κίτρινου, κόκκινου, μαύρου καὶ λευκοῦ, μέσα ἀπὸ τὸ παιχνίδι τῆς ἁρμονίας τῶν τόνων καὶ τῶν μεταβάσεων ὥστε νὰ δημιουργηθεῖ μιὰ παλέτα ἐντελῶς μοναδική. Υἱοθετεῖ τὰ χρώματα τῆς γῆς, ἀδιάσπαστης ἀπὸ τὰ ἄλλα στοιχεῖα (νερό, ἀέρας, φωτιὰ) καὶ τῆς παραμένει ἀπόλυτα πιστός. (* Περικλὴς Γιαννόπουλος, Τὸ ἑλληνικὸ χρῶμα, 1903.)

Le 2 février 2020

Réunion du bureau 
de l'association

Le 2 janvier 2020

Le 29 septembre 2019

L'association fête 
ses 10 ans d'existence! 2009-2019

Le 15 septembre 2019

Réunion du bureau 
de l'association
 > Les archives de l'ancien site Internet: 
les actualités

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.
Remerciements Liens Mot des sympathisants Nous suivre sur Facebook